Zkusebni jízdy

Zde vzor formuláře s podmínkami pro zkušební (testovací) jízdu.


SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od ________ 2010 od ________:_______ hodin do ________ 2010 do _______ :_______hodin mezi : Majitelem : Motocentrum B&B, s.r.o. Martin Bíbus Gen.Svatoně 87 56601 Vysoké Mýto IČ: 25297660 DIČ: CZ25297660 (dále jen pronajímatel) a Nájemcem Jméno a příjmení………………………………………………………………… Bytem ………………………………………………………………………………… Telefon ….. ……………………. Číslo OP ………………………..………….RČ …………………………...…… Číslo ŘP ………………………………………. (dále jen nájemce) Nájemce dále pronajímateli sděluje následující údaje a skutečnosti: Řidič vozidla : Jméno a příjmení.……………………………………………………………..… Věk: Řidičský průkaz č.………………….skupiny …… ………………… Článek I. Výše nájemného 1. Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu ……..Kč / ….. hodin(u). Nájemce s cenou nájmu souhlasí. Po uplynutí doby nájmu zaplatí dalších 600,- Kč za každou započatou hodinu. 2. Částka za vypůjčení motocyklu je splatná v hotovosti předem. 3. Kauce je stanovena na 30 000.-Kč (slovy:TřicetTisícKč) bude hrazena spolu s nájemným (při vrácení motocyklu v řádném stavu bude tato záloha vrácena v hotovosti). Článek II. Předmět nájmu Předmětem nájmu je motocykl. Typ………………………………................... Spz………………………………………( dále jen předmět nájmu ). Článek III. Předání a převzetí předmětu nájmu 1. Předmět nájmu je nájemci předán v bezvadném technickém stavu včetně záznamu jízdy, zelené karty a klíčů 2. Nájemce se seznámil s technickým stavem vozidla a zavazuje se předat dne………. do…………hod. ve stavu uvedeném v čl. III. Odstavec 1. Článek IV. Odcizení, dopravní nehoda, havárie 1. V případě poškození předmětu nájmu( např. dopravní nehoda, havárie …) je nájemce povinen ihned vyrozumět pronajímatele a poté, pokud je to dle zákona potřebné Policii ČR 2. Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie zaviněné nájemcem , je nájemce povinen uhradit spoluúčast na pojištění ve výši složené kauce. V případě odcizení předmětu nájmu během doby nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou cenu motocyklu. Článek V. Poškození předmětu nájmu 1. Pronajímatel upozorňuje nájemce zejména na následující skutečnosti : · Nájemce je povinen věnovat maximální pozornost při zajíždění k okrajům vozovky. Při kontaktu s obrubníky, kameny atd., dochází k porušení kostry pláště pneumatiky (vyboulení), čímž je pneumatika znehodnocena. · Nájemce bere na vědomí, že v případě tohoto poškození, zjištěném při vrácení předmětu nájmu, bude nájemci naúčtována plná cena nové pneumatiky dle platného ceníku. Z tohoto důvodu je nájemce povinen při přebírání předmětu nájmu pečlivě zkontrolovat stav pneumatik a případné zjištěné škody ihned oznámit pronajímateli. U motocyklů se zakazuje „burn out“ neboli gumování neboli nadměrné protáčení hnaného kola po povrchu vozovky. Pokud bude zjištěna tato skutečnost nájemce uhradí cenu nové pneumatiky. · Nájemce se tímto zavazuje respektovat a plnit skutečnosti sdělené mu pronajímatelem v tomto článku. Článek VI. Pojištění předmětu nájmu 1. Základní druhy pojištění vozidel v ceně pronájmu: - Povinné ručení-zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy o nájmu motorového vozidla. Maximální výše krytí je 70 000 000,-Kč na zdraví a 70 000 000,- Kč na majetku. - Havarijní pojištění - Vás zbaví finanční odpovědnosti za poškození vozidla nebo jeho části. Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného vozidla.   - Pojištění proti vandalismu - Vás zbaví finanční odpovědnosti v případě poškození vozidla vandalismem, přičemž toto poškození musí být nájemcem nahlášeno na policii. Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného vozidla. 2. Nájemce bere na vědomí, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na pojištěném předmětu nájmu způsobené osobou, která řídila - vozidlo a v době pojistné události nevlastnila předepsané řidičské oprávnění k řízení vozidla - nebo jí toto oprávnění bylo příslušnými orgány zadrženo. - byla-li pojistná událost způsobena osobou, která řídila pojištěné vozidlo po požití alkoholu, nebo psychotropních látek nebo prostředků. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na pojištěném vozidle úmyslným jednáním nájemce. 3. Smluvní strany se dohodly, že pro případy vzniku škody na předmětu nájmu při splnění skutečností resp. s ohledem na porušení ustanovení Článku VI. odst. 2 a tudíž následné neplnění pojišťovny v důsledku takových skutečností zjištěných se nájemce zavazuje uhradit v plné výši poškození do 30 kalendářních dnů od dne vzniku události. Celkovou škodu na předmětu nájmu stanoví pronajímatel. Článek VII Ustanovení závěrečná 1. Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti neupravené touto nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu. 2. Tato nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ve Vysokém Mýtě dne ……………………………… v ………………………………… hodin. Pronajímatel Motocentrum B&B, s.r.o. Nájemce……………………...…. podpis

 


 

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání