Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Motocentrum B&B, s.r.o. IČO: 25297660, se sídlem Generála Svatoně 87, 56601, Vysoké Mýto (dále jako „prodávající).

 1. Záruka za jakost
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   • Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekávals ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávající a/nebo výrobce;
   • Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí ne kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
   • Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   • Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
  • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
  • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

 1. Způsob uplatnění reklamace
  • Práva kupujícího ve vadném plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v sídle prodávajícího.
  • Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
  • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  • Reklamované zboží musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
  • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

 1. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
  • Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
  • Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
  • Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
  • Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.
  • U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze od data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
  • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví.
  • Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
  • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout hned, ve složitějších případech do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný z působ vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec, nebo včas uskutečnit.
  • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. V případě, vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

 

 1. Výjimky z odpovědnosti za vady
  • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   • Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
   • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.
   • Vada na zboží vznikla opotřebením vzniklým obvyklým užíváním nebo vyplývá-li z povahy věci;
   • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
   • Mechanické poškození zboží;
   • Vada vzniklá neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
   • Provedení nekvalifikovaného zásahu nebo změna parametrů;
   • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
   • Poškození v důsledku vyšší moci.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na seznamu Evropské komise.

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání